Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Från höften: Några funderingar kring det politiska och ekonomiska läget | Main | Om fjärrvärme och forskares trovärdighet och oberoende »
måndag
okt132008

Prognos: Sverige klättrar i välståndsligan.

Det har onekligen hänt ett och annat sedan jag skrev det här inlägget, baserat på konjunkturrådets rapport i augusti. Men huvudtesen håller: Sverige står väl rustat inför den här lågkonjunkturen, bättre än förr och bättre än många andra länder. Island till exempel. Men även gentomot USA och Euroländerna.

I IMFs nya world economic outlook (omskriven av Johan Schück i DN idag), som försöker snappa upp en del av krisens effekter, är prognoserna för Sverige betydligt bättre än för de flesta andra länder.
Real BNP-tillväxt, prognoser enligt IMF

Land       2008 2009 2010-2013
Sweden 1.2    1.4     3.0
Denmark 1.0   0.5    1.6
Norway    2.5   1.2    2.2
USA        1.6    0.1    2.3
Euro        1.3    0.2    2.2
Naturligtvis är prognoser för genomsnittlig tillväxt 2010-2013 väldigt skakiga. Men även om IMF skulle bomma rejält, har de uppenbarligen skäl att tro att Sverige kan växa snabbare än andra länder.

Min egen prognos är därför att det år 2010 kommer att gå att läsa på löpsedlarna om Sveriges imponerande inhämtning av placeringar i OECDs välståndsliga.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.