Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Prognos: Sverige klättrar i välståndsligan. | Main | S kan sin plakatpolitik - mp står för förnuftet »
torsdag
okt092008

Om fjärrvärme och forskares trovärdighet och oberoende

Det kom ett mail från prefekten:
UTLYSNING av forskningsmedel - nationalekonomi, företagsekonomi, rättsvetenskap mm
Det låter ju bra. Öppnar mailet.
Pengar att söka för forskning om fjärrvärmens hållbarhet och marknad
Inte min tekopp direkt. Men av någon anledning läser jag vidare
Inom forskningsprogrammet Fjärrsyn finns det nu möjlighet att sökapengar för fjärrvärmerelaterad forskning [...] Projekten bör omfatta drygt sex månaders arbete och kunna slutrapporteras före halvårsskiftet 2009.
Vänta nu: Sex månader är i forskningssammanhang extremt kort. Vad väntar de sig av detta? Svaret kommer längre ned:
[...] Fjärrsyn är ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram som ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla. [...] finansierat av Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten
Liknande mail om forskningsmedel för extremt smala områden kommer ofta. Och det förekommer att forskare har ont om pengar. Någon av dessa kanske skulle kunna genomföra en cost benefit analys av fjärrvärme som Energimyndigheten blir nöjd med...

Eftersom jag har dubbel affiliering kan jag inte låta bli att reflektera över att jag på Ratio är anställd inom ett projekt finansierat av Söderbergska stiftelserna, som ger ett under av frihet i jämförelse.

Till min Ratio-adress har det dock inte kommit någon förfrågan om fjärrvärme-forskning. Opartisk forskning får vi ju bara från de statliga universiteten... (OBS ironi!)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

...och hur representativt är detta exempel? Jag har aldrig sett något liknande -- och då har jag ändå fått finansiering från en mängd olika håll, inklusive statliga myndigheter och privata finansiärer.

Inferens baserat på en observation kanske fungerar på privata forskningsstiftelser, men vid de opartiska statliga universiteten krävs nog mer än så (OBS ironi!).
12 okt | Unregistered CommenterMartin
Representativt för vad? Naturligtvis inte för hur de flesta forskare vid universitet är finansierade. Men dylika mail från prefekten är inte ovanliga (även om just detta området var ovanligt smalt, det ska erkännas).
12 okt | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.