Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om fjärrvärme och forskares trovärdighet och oberoende | Main | Kan svenskarnas preferens för autonomi och naturen förklara höga skatter och kort arbetstid? »
torsdag
okt092008

S kan sin plakatpolitik - mp står för förnuftet

S kommer alltså att gå till val på sänkt skatt för pensionärer, vilket ska betalas med återinförd förmögenhetsskatt.

Paketet är naturligtvis synnerligen dålig ekonomisk politik: En skattesänkning med ytterst få positiva effekter på sparande, arbete, uppfinnande eller produktivitet ska betalas med en av de mest snedvridande skatter man kan tänka sig.

Försöker man beskatta förmögenheter upptäcker man snabbt att de är svårupptäckta, lättrörliga och kan omvandlas från ett slag till ett annat för att undslippa beskattning. Låter man folk ha dem ifred, visar det sig att folk vill förränta dem, varpå förmögenheterna bidrar till riskvilligt kapital, investeringar och därmed arbetstillfällen.

Politiskt är förslaget naturligtvis helt briljant - precis som värnskatten var 1994.

"Plakatpolitik" som kan bidra till vändpunkten för regeringen skriver Johan. Han menar väl dödsstöten?

Det ekonomiska förnuftet är det - festligt nog - miljöpartiet som står för:
- Nu när [förmögenhetsskatten] tagits bort är det bättre att fortsätta på den vägen. Förmögenhetsskatten hade fått karaktär av en frivillig skatt. De flesta med förmögenhet såg till att inte betala den, säger [Peter] Eriksson. I stället försvann pengarna utomlands.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Östros själv lyckades ju själv i förra veckan att i samma intervju medge att förmögenhetsskatten hade karaktören av att den kan planeras bort samtidigt som han kallade den för träffsäker.

Frågan är om det inte är taktiskt av de två partierna att ha olika åsikter i just den frågan. S kommer att kunna släppa på kravet i förhandlingar med Mp och slippa att själva ta bort kravet på förmögenhetsbeskattning.
12 okt | Unregistered CommenterRommedahl

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.