Senaste poster
Populära
Google Scholar
« LNB-krönika om Krugman | Main | Efterlyses: Bra sammanställning av vad regeringen gjort hittills. »
tisdag
okt282008

Mer om ojämlikhet (och en liten korrigering)

Mattias Lundbäck kommenterar mina funderingar kring orsaken till de ökade klyftorna i ett inlägg med intressant diagram. Hans kommentar fick mig att upptäcka ett festligt fel i mitt tidigare inlägg. Jag skrev:

OBS att detta är forskningsbelagda sanningar

 

men eftersom jag inte är en galning, avsåg jag självfallet att skriva

OBS att detta inte är forskningsbelagda sanningar

 

Jag tackar Mattias som är finkänslig nog att påpeka att att jag "vanligtvis" är klok och omdömesgill.

När det gäller sakfrågan: Vi vet helt enkelt inte i hur stor utsträckning olika faktorer bidrar till ojämlikheten.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

:-), skulle jag kanske ha lagt till i mitt blogginlägg.

Mattias
I senaste numret av Scandinavian Journal of Economics var det en artikel om det här. Jag har bara ögnat igenom den och minns inte riktigt vad författaren kom fram till, men det är ett tips i alla fall.
28 okt | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.