Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Det nya: Arbetskraftsinvandring. Och bambuser. | Main | Frågorna en feminist inte får ställa »
onsdag
nov122008

Talande citat från Göran Bexell

– Vi vill skapa en frizon för fritt och kritiskt tänkande.
Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet, beskriver varför det ska öppna ett Institute for Advanced Study inom Lunds universitet. (ur Fokus).

Nu undrar vi bara vad hr Bexell vill med resten av universitetet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Ska nog tolka det som en "medveten freudiansk". Om jag inte minns fel så har man kunnat ana en del spår av frustration från den gode Bexell över hur styrd all verksamhet vid universitet är - både av stat och företag - under åren. ;)
13 nov | Unregistered CommenterRobert N
jag skrev en gång att din blogg blivit ful. Nu är den verkligt snygg.
Jo, här på universitetet, så ska vi tredje uppgifta med näringsliv och departement och skriva ut genus och miljökorrekta rapporter enligt uppdrag från ovannämnda beställare. Vi ska förklara och berättiga uppdragsgivarnas bettenden, så att de kan stå starka i media vinden och dessutom så kan de få mer skattemedel för att utföra sina uppgifter.
13 nov | Unregistered CommenterJens
Tack Björn! Den blir nog ful snart igen ska du se :-)
13 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.