Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« För vem är mormors bageri en framgång? | Main | Det nya: Arbetskraftsinvandring. Och bambuser. »
fredag
nov142008

Från ekonomistas: Om sjukförsäkringsfusk och nivågruppering i skolan

I ett av experimenten fick ett slumpvis antal arbetslösa med sjukpenning ett brev där de kallades till ett informationsmöte om vilka rättigheter och skyldigheter som sjukförsäkringen förknippades med. Det visar sig att bara det faktum att detta brev skickades ut minskade sjukfrånvarons längd jämfört med de som inte hade fått brevet.
Eva Mörck, utifrån en en doktorsavhandling av Erika Lindahl
Faktum är att alla elever — även de riktiga högpresterarna — verkar lära sig mindre i nivågrupperade länder
Jonas Vlachos, om en tysk studie (pdf) av nivågruppering i grundskolan.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hanushek är trots namnet professor vid Stanford, så det är nog en amerikansk studie som du syftar på.
14 nov | Unregistered CommenterJFE
nope, det är IZA (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) i Bonn. Inte för att det spelat någon enorm roll :-)
16 nov | Registered Commenterbergh
IZA är ett nätverk där folk från allehanda länder lägger ut sina WP. Hanushek är amerikan och studien i fråga använder sig internationella data.
17 nov | Unregistered CommenterJonas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.