Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer från The Human Web: Kopplingen mellan samarbete och ojämlikhet. | Main | För vem är mormors bageri en framgång? »
måndag
nov172008

Calmfors om effekter av outsourcing

Enligt ekot: Lars Calmfors har filat ihop en rapport till globaliseringsrådet, som släpps i december.
Det visar sig att outsourcing och utrikeshandel inte är skadligt för sysselsättningen, men möjligen ökar inkomstspridningen inom landet:
snarast så tyder data på det omvända, alltså att det kan vara bra för sysselsättningen på sikt att ha mycket utrikeshandel med låglöneländer, att ha mycket outsourcing till dem. [...] risken med lobaliseringen menar Calmfors snarare är ökade inkomstklyftor än större arbetslöshet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.