Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Back to basics: Ska vi införa socialism? | Main | Calmfors om effekter av outsourcing »
onsdag
nov192008

Mer från The Human Web: Kopplingen mellan samarbete och ojämlikhet.

En trevlig aspekt av McNeill & McMeills bok, The Human Web, är att de använder ett språk som gör världshistorien begriplig för såna som jag: rationalistiska samhällsvetare.

Väldigt tidigt slår de fast att utvecklingen går framåt genom att människor lyckas lösa collective action problems. Dessutom påpekas att samarbetet ofta går ut på att skapa arbetsdelning som i sin tur gör samhället ojämlikt:
The ultimate basis of social power is communication that sustains cooperation among people. [...] If a cooperative framework can be maintained, the larger the web gets, the more wealth, power and inequality its participating populations exhibit. (p. 5)
Samarbete skapar alltså ökat välstånd och ojämlikhet samtidigt. Ojämlikhet uppstår
  • inom den samarbetande gruppen, givet att det man samarbetar kring är någon form av arbetsdelningsprincip (ex demokrati, marknadsekonomi, planekonomi), och
  • mellan den samarbetande gruppen och andra grupper, eftersom olika grupper kommer att lyckas olika bra.


Samarbete för att vinna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Ha ha ha, varifrån kommer nymodigheten med en "talande" bild, och en beskrivande, övertydlig bildtext? Det är något postpostmodernt, ja, månne ironiskt, över denna lokaljournalistiska touch!
19 nov | Unregistered CommenterKricke
Det ska jag förklara. Jag är glad att du frågade!

I mitt bloggverktyg (scribefire) kan man klicka infoga bild från flickr. Jag blev nyfiken på vad som kom upp om man sökte på cooperation på flickr. Resultat visade sig övertydligt illustrera exakt min poäng. Sedan bad scribefire om bildtext. Slav under tekniken med andra ord!
19 nov | Unregistered Commenterbergh
Vad skojigt! Då kan lokaltidningarna se till att avskeda några redaktörer och börja använda det verktyget vid införandet av bildtexter!
20 nov | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.