Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Göteborgshumor? Handels rektor om statligt ägande | Main | Om finanskrisen. »
måndag
nov242008

Om klimatförändringar och mänsklighetens öde (The human web)

Ännu en tanke med anledning av The human web:

Människans framgång på jorden hittills beror till stor del på vår överlägsna förmåga att anpassa oss till de klimatförändringar som präglat planeten.

Åtminstone tre faktorer tycks ha varit fundamentala:
  • Egenskapen att gå på bakbenen och hantera verktyg med armarna,
  • egenskapen att koordinera vårt beteende med språk och
  • vår förmåga att äta oss mätta på i stort sett vad som helst (diversifierad diet)
Nu när jorden åter verkar gå mot varmare tider har vi bestämt oss för att byta strategi: från att anpassa oss till klimatförändringarna, till att motverka dem.

Den dåliga nyheten: Motverkandet av klimatförändringarna är en strategi som kommer att kosta massor och sannolikt ändå misslyckas: Hur vi än gör lär det bli några grader varmare (om jag förstått klimatdebatten rätt).

Den goda nyheten: Anpasslighet är mänsklighetens paradgren nummer ett. Och vi är bättre rustade än någonsin att hantera förändringarna.
 


Konsekvens av otillräcklig anpassningsförmåga

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Skillnaden är att vi den här gången /kan/ begränsa (om inte motverka) klimatförändringen, att vi /har/ de enorma resurser som krävs. Det kommer att kosta och det kommer att vara smärtsamt - men det är ju fallet även för en anpassning till fullskalig klimatförändring. Mänskligheten skulle ju inte gå under ens på grund av en åttagradig global medeltemperaturhöjning, men många många /människor/ skulle göra det, ja gör det faktiskt redan... Det är ju det som ligger i vågskålarna.
24 nov | Unregistered CommenterMarcus
Är det verkligen så mycket att skryta med att ha lyckats överleva i 100 000 år eller hur länge vår art nu funnits? Behövs det inte längre tidsperioder än så för att avgöra om den här designen är långsiktigt hållbar? Är det inte rätt vanligt att arterna vi dömmer ut som icke-anpassningsbara i själva verket lyckades överleva mycket längre än så?

Dessutom är frågan hur mycket "survival bias" det ligger i själva observationen. Var det annat än ren röta att vi hittills har kunnat överleva trots att vi använt så mycket av vår industriella förmåga till att producera termonukleära vapen, utan att nå så himla långt när det gäller diplomatiska metoder att undvika att konflikter urartar till krig.
24 nov | Unregistered CommenterMattias

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.