Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Wolffs vurmande för Volvo - igen | Main | Om klimatförändringar och mänsklighetens öde (The human web) »
måndag
nov242008

Göteborgshumor? Handels rektor om statligt ägande

Rektorn för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Rolf Wolf, i Dagens Industri (ej på nätet):
Det finns ingen ekonomisk forskning som belägger att staten per definition är en dålig ägare.
Inte "per definition" kanske - men i praktiken. Niclas bjuder företagsekonomen Wolf på en liten litteraturöversikt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.