Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Attila | Main | Hur skapar man en forskningsmiljö? »
måndag
feb112008

Så mycket för att invänta remissrundan...

DN: Regeringen backar om att maximera sjukförsäkringen på 75% efter ett år:

[Reinfeldt] litar nu på att arbetsmarknadens parter tar ansvar för att försäkringarna inte motverkar jobbpolitiken.
Fundering: Litar han även på att privata försäkringsgivare tar sitt ansvar och inte säljer top-up-kontrakt?

Notera även försäkringskassans invändning mot förslaget:
– Det bygger på att man ska veta om en person har enprivat försäkring. Uppger man inte det har vi ingen aning om det ellerkan kontrollera att en person har en privat försäkring, sägerFörsäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg.
I slutändan är det få förslag som faller för att de strider mot principer. Däremot är det såklart ett problem om de är praktiskt taget ogenomförbara. Men har Malmborg rätt? Antingen kunde individen eller företaget ålagts att informera försäkringskassan vid tecknande av ett kontrakt. Däremot är det fullt möjligt att det skulle kosta mer än det smakar att kontrollera efterlevnaden av dylik lagstiftning.

Remisser och fortsatt utredande kunde gett vägledning - men regeringen verkar inte ha så stort självförtroende för tillfället.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.