Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om Timbros reformdebatt | Main | Högkonjunktur för svenska NEK-bloggar? »
söndag
feb242008

Den negativa tillitseffekten av etnisk mångfald motverkas av grannsamtal?

I senaste Political Studies finns en upplyftande tillitsstudie:

When Does Diversity Erode Trust? Neighborhood Diversity, Interpersonal Trust and the Mediating Effect of Social Interactions av Stolle, Soroka och Johnston.

Ett robust resultat i dylika studier är att etnisk mångfald brukar samvariera med lägre tillit. Så även i denna studie. Men - och författarna lyckas inte helt dölja sin förtjusning över resultatet - interaktionstermen mellan att ha grannar från etniska minoriteter och att prata med sina etno-grannar är signifikant positiv:

Respondents who have diverse neighbors and talk to them on a regular basis are significantly more trusting than those who have diverse neighbors and do not talk to them. (p. 68)
Författarna menar till och med att studien talar emot att det skulle röra sig om omvänd kausalitet, dvs att tillitsfulla råkar vara de som pratar med sina etno-grannar. De är väl inte helt övertygande, men de ägnar åtminstone ett stycke åt frågan. (Nix, ingen fancy IV-skattning för att slå spiken i kausalitetskistan, det är ju Political Studies vi pratar om :-)

En annan kul sak med studien: De har INTE anävänt den vanliga tillitsfrågan om huruvida man kan lita på folk i allmänhet, de har frågat folk hur de bedömer sannolikheten att en tappad plånbok kommer tillrätta.

Abstract:
This article contributes to the debate aboutthe effects of ethnic diversity on social cohesion, particularlygeneralized trust. The analysis relies on data from both the"Citizenship, Involvement, Democracy" (CID) survey in the US and the"Equality, Security and Community Survey" (ESCS) in Canada. Ouranalysis, one of the first controlled cross-national comparisons ofsmall-unit contextual variation, confirms recent findings on thenegative effect of neighborhood diversity on white majorities acrossthe two countries. Our most important finding, however, is that noteveryone is equally sensitive to context. Individuals who regularlytalk with their neighbors are less influenced by the racial and ethniccharacter of their surroundings than people who lack such socialinteraction. This finding challenges claims about the negative effectsof diversity on trust - at least, it suggests that the negative effectsso prevalent in existing research can be mediated by social ties.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Intressant att använda sig av en sådan mer konkret förtroendefråga. Hur samvarierar etnisk mångfald med sannolikheten att en tappad plånbok verkligen kommer till rätta? Annorlunda uttryckt: Bör man göra en teoretisk distinktion mellan trust och korrekt information om sin närmiljö?
24 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
Hmmm, ska man lita på resultat när en av författarna faktiskt heter "stolle"?
25 feb | Unregistered Commentergummo
Intressant studie, MEN...

1. "De är väl inte helt övertygande, men de ägnar åtminstone ett stycke åt frågan."
- Jag ser inte riktigt att de är nära att vara övertygande. Inte bara finns det uppenbara problem med tänkbar omvänd kausalitet, jag kan tänka mig en risk för "tredje faktorer" de inte lyckas kontrollera för (även om de hävdar motsatsen).

2. En sak till. Om jag förstår uppsatsen rätt skattar dem en "2-nivå-modell" (till varje individuell observation lägger de på aggregerade variabler baserat på geografiskt område). De är inte särskilt tydliga med vad de gör statistiskt, men de verkar inte ta hänsyn till detta...således är resultaten ännu mer tvivelaktiga.

Förslagsvis skulle de kört en multi-level modell som tar hänsyn till klustringen (eller åtminstone använda fixed-effects och justera standardfelen för klustring). Gör dem detta? Jag ser inget av sådant.

Hur är tidskriften rankad i fältet?
25 feb | Unregistered CommenterMikael
Är inte detta ett uppenbart exempel på hur vissa åsikter åtnjuter ideologisk uppslutning och därför får åka akademisk snålskjuts? Jag skulle vara beredd att sätta ett par hundralappar på att om slutsatsen i uppsatsen varit omvänd så hade denna typ av haffsiga och ofullständiga argumentation inte accepterats av tidningens reviewers.
25 feb | Unregistered CommenterPeter
Political Studies är (tror jag) en hyfsad statsvetartidskrift. Men man måste nog gå upp till APSR för att kunna kräva ekonometri på den nivå ekonomer är vana vid.

Jag ska citera stycker där de diskuterar omvänd kausalitet, så att alla kan göra sin egen bedömning...
25 feb | Registered Commenterbergh
Inom statsvetenskap används s.k. politometri istället. Den är lite mer ungefärlig. Cirka rätt, liksom. ;-)
25 feb | Unregistered CommenterPeter S-W
Jag var pa vag att kommentera men sa laste jag Mikaels kommentar och han sager *exakt* det jag tankte saga. Omvand kausalitet och problemet med att dom inte tar hansyn till att deras observationer inte ar "independently sampled". Dom borde ha kort en multilevel model eller vid ett minimum skattat cluster corrected standard errors. Detta ar numera mer eller mindre standard (aven i statsvetenskap...). Political Studies ar OK som tidsskrift. Inte topp fem men helt ok. Jag kanner alla tre forfattarna och dom ar alla bra statsvetare men resultaten i artikeln litar jag inte pa.
25 feb | Unregistered Commentervarnson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.