Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Är Sydamerikanskt kött verkligen naturvänligare? | Main | Därför är jag fortfarande med i LUF »
fredag
feb292008

Krönika om kärnkraft, ekonomi och miljöpolitik

Februari-krönikan dryftar miljöpolitik, rationalitet och kärnkraft (publicerad exempelvis i VK:)
I Österrike började man bygga kärnkraftverket Zwentendorf 1970. Åtta år- och ungefär lika många miljarder - senare, stod verket klart. Då hadepolitiska turer gjort att lett till en folkomröstning om kärnkraften,och hösten 1978 röstade en knapp majoritet på 50.5 procent nej tillkärnkraft. Verket togs aldrig i bruk, och det diskuteras på allvar attgöra om det till museum. Effektivt resursutnyttjade? Knappast!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Kärnkraften är ett jävla skit....

Eller i alla fall ett skandalöst slöseri med tillgänglig energiproduktion.

http://felten.se/kk/

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.