Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är Sydamerikanskt kött verkligen naturvänligare? | Main | Därför är jag fortfarande med i LUF »
fredag
feb292008

Krönika om kärnkraft, ekonomi och miljöpolitik

Februari-krönikan dryftar miljöpolitik, rationalitet och kärnkraft (publicerad exempelvis i VK:)
I Österrike började man bygga kärnkraftverket Zwentendorf 1970. Åtta år- och ungefär lika många miljarder - senare, stod verket klart. Då hadepolitiska turer gjort att lett till en folkomröstning om kärnkraften,och hösten 1978 röstade en knapp majoritet på 50.5 procent nej tillkärnkraft. Verket togs aldrig i bruk, och det diskuteras på allvar attgöra om det till museum. Effektivt resursutnyttjade? Knappast!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Kärnkraften är ett jävla skit....

Eller i alla fall ett skandalöst slöseri med tillgänglig energiproduktion.

http://felten.se/kk/

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.