Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SNS räknar på dynamiska effekter av platt skatt | Main | Dårfinksförslag från höger och vänster »
onsdag
feb062008

Ökar långtidsarbetslösheten när arbetsmarknadspolitiska åtgärder skärs ner?

Bakgrund: Mona Sahlin och Thomas Östros påstod att "antalet långtidsarbetslösa ungdomar har fyrdubblats" med alliansregeringen. Bloggen Bent svarar tycker de ljuger eftersom ökningen beror på minskade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sjölander tycker att Bent ljuger.

Vad jag förstår talar s om den öppna arbetslösheten, och de tycker det är självklart att det är denna som spelar roll. De borgerliga talar om den totala, och tycker det är fel att dölja denna i diverse program. Som det alltid varit.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det politiska samtalet är lika produktivt som vanligt med andra ord.
6 feb | Unregistered CommenterErik
Varför fokuseras det alltid på andelen arbetslösa momentant och inte på tiden i arbetslöshet - dvs. omsättningshastigheten. Borde det inte vara intressantare för att bedöma arbetsmarknadens funktion?
6 feb | Unregistered CommenterLeffe

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.