Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur världsinflationen sjönk från 14 till 4 procent. | Main | Ökar långtidsarbetslösheten när arbetsmarknadspolitiska åtgärder skärs ner? »
torsdag
feb072008

SNS räknar på dynamiska effekter av platt skatt

"Vägar till full sysselsättning" är namnet på 2008 års konjunkturrådsrapport från SNS (vars lansering på DN-debatt dryftades här). Titeln är inte så spännande, och DN-artikeln var inte rafflande. Men faktum är att herrar Lundgren, Behrenz, Edquist och Flood skrivit en riktigt bra rapport - med ett synnerligen intressant budskap:

De räknar på införandet av vad vissa skulle kalla platt skatt (en proportionell inkomstskatt där man enbart betalar kommunal inkomstskatt) - och kommer fram till att det öka skatteintäkterna jämfört med regeringens jobbskatteavdrag:

Den proportionella skatten ger en mindre ökning av disponibla inkomster jämfört med regeringens jobbskatteavdrag [men] istället för en minskning av skatteintäkterna i storleksordningen 11 procent ger den proportionella inkmostskatten i stället en liten ökning av skatteintäkterna.
Orsaken är att regeringens politik leder till en liten minskning av arbetsutbudet för höginkomsttagare, medan proportionell skatt skulle skapa en marginell ökning. Förändringarna är pyttesmå, men skatteunderlaget är så stort att det ändå blir betydande effekter på skatteintäkterna.

När man känner till författarna och läser rapporten, blir det uppenbart att detta inte rör sig om svepande, ideologiskt motiverade hänvisningar till enorma dynamiska effekter. Det är försiktiga, rimliga tolkningar baserade på simuleringar med LINDA-data och faktiska skattesatser.

Någon undrar säkert varför DN-artikeln var så försiktig när rapporten innehåller veritabelt sprängstoff. Förklaringen är såklart att platt skatt och dynamiska effekter anses vara dårfinkerier i den svenska debatten - trots att så inte borde vara fallet.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.