Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Debatten om kvinnorepresentationens effekt på bolags lönsamhet går vidare | Main | Trivialiteter från Texas »
måndag
mar102008

Ännu en kommentar om boken...

Jag får en hel del mail med funderingar kring Den kapitalistiska välfärdsstaten, men ingen har än så länge nyttjat det diskussionsforum som finns för ändamålet.

Tills nyligen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hej,

Har äntligen kommit till skott och beställt boken via Adlibris. Så kanske kommer en kommentar till om någon vecka eller så. Ha det så gott!
10 mar | Unregistered CommenterHenrik
Hehe, bara en, men onekligen en med viss dignitet.
Är det förlaget som förbjuder dig att lägga upp boken som PDF, för bekväm genombläddring innan man bestämmer sig för att köpa den, eller är det ditt eget beslut?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.