Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bör barnbidraget behovsprövas? | Main | Scandinavian Political Studies »
tisdag
mar252008

Vad hände med Sverige-dissarna?

August Torngren Wartin har lagt en kommentar i den här nästan två år gamla diskussionstråden om Svensk tillväxt i jämförelse med andra länder. I korthet:

Tillväxt i real BNP, 1997-2006

Sverige 2.8 %
USA 2.7 %
EU15 2.1 %

Källa: Nuteks sammanställning av Eurostat-statistik.

Nu börjar det bli *väldigt* svårt för de som vill svartmåla Sverige att bortförklara Sveriges goda tillväxt med återhämtning efter krisen 1991-93. Samtidigt är det allt fler som (liksom jag) menar att Sveriges goda tillväxt är resultatet av lyckade reformer.

Sverige-dissarna tycks ha tystnat på senare tid. Kanske har de helt enkelt ändrat sig. För det kan väl inte bero på att Sverige numera har borgerlig regering?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Så, till vilka faktorer kan man kvantitativt attribuera denna tillväxt?
25 mar | Unregistered CommenterTom
forskning pågår, tom... vänta bara!
26 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.