Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Bör OS bojkottas? | Main | Vem har rätt om anställningstryggheten? »
onsdag
mar262008

Tre lästips i väntan på våren

  • Daniel Waldenström om Brändströms resursutredning och rädslan för konkurrens i forskarvärlden. (Här tänkte jag även länka till Fredrik Anderssons & Ola Olssons ED-ledare på samma tema, men den ligger såklart inte på nätet...)
  • Peter S-W recenserar kritiskt Explaining Postmodernism och försvarar postmodernisen en smula.
  • Johan N kämpar vidare för att få klarhet kring den sociala rörligheten i USA.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.