Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bör OS bojkottas? | Main | Vem har rätt om anställningstryggheten? »
onsdag
mar262008

Tre lästips i väntan på våren

  • Daniel Waldenström om Brändströms resursutredning och rädslan för konkurrens i forskarvärlden. (Här tänkte jag även länka till Fredrik Anderssons & Ola Olssons ED-ledare på samma tema, men den ligger såklart inte på nätet...)
  • Peter S-W recenserar kritiskt Explaining Postmodernism och försvarar postmodernisen en smula.
  • Johan N kämpar vidare för att få klarhet kring den sociala rörligheten i USA.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.