Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tre lästips i väntan på våren | Main | Bör barnbidraget behovsprövas? »
tisdag
mar252008

Vem har rätt om anställningstryggheten?

Per Skedinger har gjort en forskningsöversikt i form av en SNS-bok om en av de mest centrala ekonomisk-politiska frågorna i Sverige just nu: Effekterna av anställningsskydd som exempelvis turordningsreglerna i LAS.

Regeringen, med finansminister Borg i spetsen, brukar ju hävda att de så kallade trygghetslagarna inte har någon effekt på sysselsättningen. Så varför är de då så kritiserade?

Skedingers översikt mynnar ut i tre slutsatser:
  1. Trygghetslagar påverkar minskar både uppsägningar och nyrekryteringar, i ungefär samma omfattning. Nivå på arbetslöshet och sysselsättning påverkas därför inte.
  2. Sammansättningen av arbetskraften och de arbetslösa förändras dock, till förmån för personer med redan stark ställning på arbetsmarknaden. Omfördelningseffekten av trygghetslagarna är således regressiv.
  3. Flera studier pekar på att produktiviteten minskar vid starkt anställningsskydd.
Den tredje punkten var ny för mig, såtillvida att jag inte visste att det fanns forskningsstöd för denna effekt. Anekdotiskt däremot...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Nu har jeg (som LAS-offer) pt. som målsætning at skaffe mig af med bøger og ikke at anskaffe bøger, men emnet rejser umiddelbart nogle funderinger.

Insider/outsider-problematikken er velkendt, men man fokuserer som regel på arbejdstagersiden og i vis udstrækning effekterne på ansættelser. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis nogen har set på effekterne på personaleledelse - umiddelbart burde et LAS-system som det svenske begrænse incitamenterne til personaleudvikling i mindre skala eller individuelt. Det må så kompenseres et eller andet andet sted på arbejdsmarkedet.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.