Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Krönika, mars: Om allmänna missuppfattningar om ekonomi | Main | Kan man ta poäng utan att plugga? »
torsdag
mar272008

Diskussion om framtidens välfärdsstat

Torsdag 3 april, kl 1800, Sveavägen 59. Välkomna!

Mer info.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.