Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« West wing, adverse selection och Medicares administrationskostnader | Main | Två bloggar och ett firefox-verktyg för akademiker »
tisdag
apr012008

Nya bloggar

Nyligen verkar många ha bestämt sig för att börja blogga, känns det som. Lite nya mystiska bloggar som länkat hit på sistone: Idemagasinet, A different drummer. Mindre mystiska: Axplock, Arktos, Stina.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hejsan Andreas,

hittade till din förnämliga sida via en länk från Niklas Jakobsson i Göteborg och tyckte den var tillräckligt bra för att länka till. Eller snarare riktigt bra. ;-)

Jag är egentligen inte särskilt mystisk - hade bara nån tanke när jag började blogga för några år sen att mina åsikter förhoppningsvis var mer intressanta än min person. Efter ett par års bloggande har jag nog snarare närmat mig motsatt åsikt - det jag skriver är kanske inte särskilt intressant...

Hur som helst - tack för en bra blogg!
2 apr | Unregistered CommenterThomas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.