Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om kommunister, historieförfalskning och den akademiska sandlådan | Main | Journal of Socio-Economics »
fredag
apr112008

Om loss aversion och socialdemokraternas företagarpolitik

Daniel Waldenströmekonomistas hävdar motsatsen, men min tolkning av Luciano Astudillo med fleras utspel i DN är att socialdemokraterna verkar vara rätt ute när det gäller politiken för småföretagen.

Tanken är att socialförsäkringar ska minska "otrygghetsgapet" mellan anställning och eget företagande. Minska riskerna med att starta eget, helt enkelt. Waldenström - och de flesta borgerliga partier - är mer inne på att öka den förväntade avkastningen av att starta eget.

Det ena utesluter naturligtvis inte det andra, men jag tror det finns åtminstone två skäl att överväga förslag av den typ socialdemokraterna nu tycks vara inne på.

1. De som trots allt är egenföretagare och entreprenörer i dagens Sverige är självselekterade under ganska hårda villkor i ett företagsklimat som inte gynnar småföretag. De är med andra ord extremt drivna och sannolikt inte särskilt riskaverta personer som i stor utsträckning styrs av möjligheten att sälja och tjäna pengar på sin idé. (Anekdotiskt stämmer detta med nästan alla egenföretagare jag träffat).

Formar man politiken på basis av dessa, missar man den riktigt intressanta gruppen, nämligen de som idag inte tagit "steget till eget".

2. Bilden tv illustrerar idén om loss aversion från så kallad prospect theory. (Kahneman & Tversky, nyligen ekonomiprisbelönade). Enligt denna teori, som kombinerar ekonomi och psykologi, har folk avtagande marginalnytta av inkomstökningar, medan vi starkt ogillar att få det sämre. Teorin har ganska starkt empiriskt stöd.

För egenföretagandet torde detta betyda att nersidan spelar stor roll: folk fokuserar kraftigt på risken att ett starta eget-projekt ska misslyckas.

Kanske är det inte så konstigt att Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson uppmanar regeringen att inspireras av s-förslagen?

i? Andra bloggar om: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.