Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om loss aversion och socialdemokraternas företagarpolitik | Main | Test av google documents ppt-import »
torsdag
apr102008

Journal of Socio-Economics

Det papper som för två år sedan i en tidig version dryftades här, har äntligen landat i en tidskrift:

Bergh, A. 2008. A critical note on the theory of inequity aversion. Forthcoming in Journal of Socio-Economics.
Sammanfattning i två meningar: Fehr & Schmidts QJE-artikel från 1999 har fått bisarrt stort genomslag i förhållande till hur lite den faktiskt förklarar. Människors benägenhet att ibland dela med sig kan istället förstås som ett resultat av två stundom konflikterande normer: omfördelningsnormen (effektiv av försäkringsskäl under riskaversion) och äganderättsnormen (effektiv av incitamentsskäl).

Den vakne inser genast att båda normerna är sårbara för free-riding. Det löser jag i nästa papper :-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det känns nästan som om det fanns nån form av ideologi bakom denna ständiga övervärdering av vissa forskningsresultat... Nä, nu är jag nog bara dum.
10 apr | Unregistered CommenterPeter K

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.