Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur dåliga blir pensionerna i framtiden? | Main | Forskarseminarier i Stockholm/Uppsala samlade på samma ställe »
torsdag
maj152008

Knivskarpa motsättningar?

Luciano Astudillo och Sven-Erik Österberg gör sitt bästa för att måla upp motsättningar i politiken i DN:
Två idéer står mot varandra:Idén om att trygga, modiga människor välkomnar ekonomisk utvecklingstår mot idén att större klyftor genererar ekonomisk utveckling. Detråder en knivskarp motsättning mellan alternativen i svensk jobbpolitik.
I själva verket är det sannolikt så att ekonomisk utveckling gynnas både av "trygga modiga människor" (fungerande välfärdssystem gör att folk vågar ta) och av "ökade klyftor" (vilket väl bör tolkas som politisk retorik för strategiska skattesänkningar såsom förvärvsavdrag, avskaffad förmögenhetsskatt och mindre generös akassa).

Det är med andra ord ingen knivskarp motsättning, utan en fråga om var man lägger tyngdpunkten i politiken.

Avslutningen av artikeln är också intressant. Samtidigt som moderaterna drar igång en kampanj på temat 'vi har lyckats, jobben kommer', gör socialdemokraterna följande analys:
Varför har borgerligheten tappat så stor del avväljarnas sympatier på så kort tid? Svaret är enkelt: Nu har denborgerliga politiken prövats i praktiken. Väljarna konstaterar att ökadorättvisa inte är lösningen på Sveriges problem.
Kanske kan s vinna valet 2010 med ett budskap om att 'regeringen har misslyckats - vi kommer att göra helt annorlunda'. Men det kommer inte att vara uppenbart för alla att regeringen misslyckats, och om s vinner kommer de inte att göra helt annorlunda.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.