Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Gini koefficient för Sverige 1951-2002 - finns den? | Main | Hur dåliga blir pensionerna i framtiden? »
söndag
maj182008

Financial Theory and Practice

Bergh, Andreas. 2008. "Explaining the Survival of the Swedish Welfare State: Maintaining Political Support through Incremental Change." Financial Theory and Practice, forthcoming.
Kommentar: Detta verk var från början tänkt att ta mig in i Journal of Social Policy. Men se, de gillade inte mitt public choice-inspirerade sätt att förstå människors stöd för välfärdsstaten. Sedan valsade pappret runt hos ytterligare några tidskrifter, och blev bara sämre och konstigare för varje revidering. Till slut hamnade det alltså i en tidskrift utgiven av ett Public Finance-institut i Zagreb. Förvisso referee-bedömd och indexerad i EconLit, men med 0 i meritvärde. Så kan det gå.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.