Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Gini koefficient för Sverige 1951-2002 - finns den? | Main | Hur dåliga blir pensionerna i framtiden? »
söndag
maj182008

Financial Theory and Practice

Bergh, Andreas. 2008. "Explaining the Survival of the Swedish Welfare State: Maintaining Political Support through Incremental Change." Financial Theory and Practice, forthcoming.
Kommentar: Detta verk var från början tänkt att ta mig in i Journal of Social Policy. Men se, de gillade inte mitt public choice-inspirerade sätt att förstå människors stöd för välfärdsstaten. Sedan valsade pappret runt hos ytterligare några tidskrifter, och blev bara sämre och konstigare för varje revidering. Till slut hamnade det alltså i en tidskrift utgiven av ett Public Finance-institut i Zagreb. Förvisso referee-bedömd och indexerad i EconLit, men med 0 i meritvärde. Så kan det gå.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.