Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om köpkraft och ojämlikhet | Main | Financial Theory and Practice »
söndag
maj182008

Gini koefficient för Sverige 1951-2002 - finns den?

På senare tid har jag sett en kurva över svensk Gini-ojämlikhet sedan 1951 på flera olika seminarieövningar. Med viss förvåning, eftersom jag inte trodde data fanns så långt tillbaka i tiden. Tack vare Arbetarrörelsens forskarnätverk, vet jag nu förklaringen: Det är Mats Johansson på institutet för framtisstudier som bearbetat SCB-data (strikt sett verkar det vara Mariam Lashkariani som gjort jobbet) över beskattningsbar inkomst (pdf). Denna finns nämligen fr o m 1951 på individnivå, låt vara att inkomstbegreppet ändrades ganska rejält 1971 och 1991.

Då ser det ut så här:
365946-1577414-thumbnail.jpg
Notera hur minskningen drivs helt av en minskning bland kvinnor: allt fler hemmafruar gick under denna tidsperiod till att bli tämligen homogent betalda i den offentliga sektorn.

Kruxet är naturligtvis att vi inte känner till Gini för disponibel inkomst (efter skatt&bidrag), men strikt sett borde den kunna räknas fram mha regelverk och bruttoinkomster. Någon som känner sig manad?

(På hushållsnivå finns dock Gini för disponibel inkomst även ganska långt tillbaka - se tidigare post.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: amparo
    "[...]Gini koefficient f??r Sverige 1951-2002 - finns den? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser[...]"

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.