Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Duktiga elever rullar inte tummarna | Main | Hävdar finansdepartementet verkligen att "jobbtillväxten tvärnitar"? »
lördag
maj242008

"socialbidragen ökar i nära hälften av landets kommuner"

...påstår oppositionspartiet, och hänvisar till socialstyrelsen. Det visar sig vara ett väldigt underligt påstående givet målet att visa att orättvisorna ökar i Sverige.

Först det uppenbara: (citat och statistik nedan ur rapport 2008:1, Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, 2007):

Redovisningen visar att något fler än hälften av kommunerna (150 st.) har minskat sina utbetalningar. [...] Under hela året 2007 betalades 8 899 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket procentuellt sett är oförändrat jämfört med 2006 (sid 16 och 18 i rapporten).
Därefter det intressanta: Räknar man bort bistånd och introduktionsersättning till flyktingar, är trenden klart fallande:
365946-1593833-thumbnail.jpg

Varför ska man räkna bort flyktingar, undrar någon. Det ska man inte. Men men ska veta att ökningen till just flyktingar har en naturlig orsak: Fler flyktingar!365946-1593835-thumbnail.jpg

Således: Sverige tar emot fler flyktingar, ger dem bistånd och introduktionsersättning, och tack vare god arbetsmarknad kan detta ske utan att de totala socialbidragsutgifterna ökar. Exakt vad är det som är orättvist?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

"Exakt vad är det som är orättvist?"

Att alliansen styr landet och inte (s), kan man anta!

(Bra klös i inlägget förövrigt! Fortsätt så!)
24 maj | Unregistered Commenterpontus
Det intressanta är hur många som blir nekade den sista tampen i att hålla sig flytande med hjälp av socialbidragen, dvs de som vägrar att ta de skitjobb som kommunerana vill tvinga på dem, och som därför hamnar utanför systemen!
Framtiden! Vår goda arbetsmarknad håller nog inte i sig.

Dessutom.

Bengt Nilsson har en viktig poäng. Man kan minska socialbidragen genom att helt enkelt vägra betala ut dem.

Socialbidragens omfattning är alltså i sig ganska ointressant.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.