Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Visst kommer statsskatten att sänkas. Men hur? | Main | Duktiga elever rullar inte tummarna »
måndag
maj262008

Hur beräknas det fördelningspolitiska utrymmet?

Hann i helgen även läsa en hel del i Finanspolitiska rådets rapport, och har hakat upp mig på följande:

Rådet avvisar sänkningar av den statliga inkomstskatten (exempelvis den så kallade värnskatten) med argumentet att det "'fördelningspolitiska utrymmet'" är intecknat i och med regeringens avskaffande av förmögenhetsskatten.

Fascinerande. Jag trodde poängen med Calmfors expertgrupp var att granska finanspolitiken på strikt nationalekonomisk vetenskaplig grund, och överlåta politiska överväganden åt politikerna.

Eller har de kanske utvecklat en raffig political economy-modell för att bestämma det fördelningspolitiska utrymmet löpande? Då vill jag se den...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

För det skulle aldrig, Gud förbjude, kunna vara så att de lagt ett öra och lyssnat på vad finansministern skulle välkomna för slutsatser? Det är naturligtvis välkommen ammunition för honom i kommande budgetförhandlingar mot fp. Men det kanske är en väl konspiratorisk misstanke?
26 maj | Unregistered CommenterHenrik
Snudd på skandalöst. Måste fråga vad de egentligen menar med detta uttalande. Vi har ju en av rådets medlemmar på Ekonomistas...
27 maj | Unregistered CommenterJonas
Mkt intressant fynd. Hoppas få höra om uppföljningen..
27 maj | Unregistered CommenterMarcus
Jag (medlem i rådet) håller helt med om att vi inte ska göra politiska bedömningar. Vårt uppdrag är främst att utvärdera om den ekonomiska politiken är effektiv givet regeringens målformulering. Det är nog ändå svårt att politiska värderingar omedvetet slinker med ibland. Men just i den här frågan undrar jag om du har rätt. Jag tror att du avser stycket nedan som är från s. 23 i rapporten. Om jag får tolka det jag själv varit med om att skriva så tycker jag att vi uttalar oss om vad som är möjligt givet regeringens fördelningspolitiska ambitioner.

"Våra beräkningar tyder på att en höjning av inkomstgränsen för statlig inkomstskatt skulle ha en låg statsfinansiell kostnad. Men en sådan reform skulle öka inkomstskillnaderna. Det är en fråga om politiska värderingar hur man ser på detta. Man kan konstatera att andra skatteförändringar som inte kan förväntas öka sysselsättningen, i första hand den sänkta fastighetsbeskattningen, intecknat en del av det ”fördelningspolitiska utrymmet”. Det har förmodligen minskat möjligheterna att sänka marginalskatterna högre upp i inkomstskalan."
Japp, det var exakt detta stycke jag syftade på. Ffa de två sista meningarna är jag kritisk mot; Mesd all respekt, det känns mer som något ledarskribenter säger i P1s panel av dylika i Godmorgon världen.

Eller har ni möjligen hittat någon officiell version av "regeringens fördelningspolitiska ambitioner" som gör det möjligt för er att avgöra vilka reformer som ryms inom dessa?

I övrigt en gedigen rapport, får jag väl tillägga :-)
28 maj | Unregistered Commenterbergh
I "Rapportens viktigaste slutsatser", s. 9, råder inget tvivel:

"...vilket minskar det fördelningspolitiska utrymmet för att sänka andra, mer snedvridande skatter, t e x inkomstskatten högre upp i inkomstskalan"


29 maj | Unregistered CommenterAndreas J

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.