Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sammanfattning av s-studenters kurs om nationalekonomi för vänstern (lördagen) | Main | Kul med fokalpunkter »
söndag
maj042008

Om BNP-tillväxt och höjdhoppsresultat...

Idag hände det igen: En intellektuell vänsterperson viftade med statistik från högerns opinionsbildning, och gjorde en väldig poäng av att högerbudskapet var formulerat i relativa termer:

Jämför man dock i absoluta tal... [konstpaus, och snabbt byte av OH-bild]... får vi en helt annan bild [sus genom publiken].
Denna gång var det professor Walter Korpi som diskuterade Sveriges ekonomiska eftersläpning sedan 1970. Jämförelsen gällde Sveriges och Turkiets utveckling av real BNP per capita sedan 1970. I procent har vi halkat efter, men i absoluta tal är vi ju fortfarande mycket rikare.

Gott så. Men sedan vill Korpi argumentera för varför relativa jämförelser är mindre lämpliga än absoluta, och han använder höjdhoppsresultat (!) för att få hem sin poäng. Resonemanget:
En hoppare som hoppar en meter och förbättrar sig 10 centimeter har blivit 10% bättre - men den som hoppar två meter och förbättrar sig lika mycket, ökar bara 5 procent.
Visst är det orimligt att kräva att höjdhoppare förbättrar sina resultat X procent varje år - men betyder detta att detsamma är orimligt för ekonomiskt välstånd? Låt oss kika på historien. Diagrammen visar världsrekord i höjd sedan 1960 (från wiki) samt real BNP i Sverige sedan samma år (från PWT 6.1, 1996 års penningvärde).

 

365946-1539392-thumbnail.jpg

365946-1539390-thumbnail.jpg

Som synes är det något fundamentalt som skiljer kurvorna åt. Visst skulle man kunna konstatera att BNP-kurvan ökar exponentiellt, samtidigt som höjdhopparna, de jämrans slöfockarna, verkar ha förslappats fullständigt och ser knappast ut att ta 2,50 - någonsin.

Eller möjligen att jämförelsen mellan BNP och höjdhoppsresultat var sällsynt dåligt vald.
---
Detta var f ö första rapporten från denna övning med s-studenterna. Det kommer mera.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Skilj på retorik och intellektuella argument. Korpi leker ju bara, han är inte seriös.
4 maj | Unregistered CommenterPeter K
Finns det någon undersökning om det finns ett positivt samband mellan höjdhoppsresultat och BNP/capita för varje land? Borde ett sånt samband laggas? bör man jämföra med den nivå som landet befanns sig vid när höjdhopparna föddes eller när de växte upp och på så sätt fick olika mängd "nyttigheter" i sig..
4 maj | Unregistered CommenterPeter
Fascinerande, jag trodde att den här debatten hade dött ut. För ganska så länge sedan. I och för sig hade Dan Josefsson en artikel på Aftonbladets kultursidor för något år sedan. Men det säger nog mer om Dan Josefsson och Aftonbladets kultursidor.

Förutom höjdhopparliknelsen (som jag nog inte hört innan), var det något nytt som fördes fram?
5 maj | Unregistered CommenterDennis
De senaste 30 årens höjdhoppare: Svenskar, en kuban och en massa gamla och nya öststatare - kapitalismen tycks inte producera några särskilda högskuttare att tala om. Finns det inte något slags samband ändå?
5 maj | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.