Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nästa ekonomipristagare: Elinor Ostrom? | Main | för mycket konsensus? »
torsdag
jun262008

Lästips juni: Sverigehyllande, ägande och tennis

För er som gillar Sverigeskildringar: Andrew Brown skriver i Prospect Magazine, "My Stockholm Syndrome". Här beskrivs allt från konsums blåvitt-märke till du-reformen som höjden av socialdemokratiskt jämlikhetstänkande. Endast delvis på nätet, men Prospect Magazine är ofta värd att äga.

På tal om att äga: The Economist har en kul artikel om the endowment effect, att så fort vi fått eller köpt något blir vi mer förtjusta i det. (kan någon reda ut relationen mellan the edowment effect och kognitiv dissonans?)

Till sist: bästa (enda?) svenska tennisbloggen om två svenskar som spelade bra i wimbledon, men lik förbaskat åkte ut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Ja det börjar bli lite vagt här. Vad är egentligen skillnaden på endowment effect, kognitiv dissonans och confirmation bias?

Hjälp ...
27 jun | Unregistered Commenterpontus
Pontus, om jag tolkar Wikipedia rätt är skillnaden denna:

Kognitiv dissonans är den övergripande teorin om att vi blir stressade av att ha två konflikterande åsikter samtidigt. Därför kommer vi att sträva efter att justera en av dem. Notera att denna justering kan gå "rättfärdigt" till, det vill säga, det är inte med nödvändighet så att vi kommer att bortse från relevanta fakta för att bekräfta oss själva, som är fallet med confirmation bias.

Endowment-effekten handlar ju som jag ser det mer om vårt förtroende för institutioner, vår känsla av ägande och loss aversion. När vi äger något har vi en känsla av att det är mer värt än vad vi hade tyckt om vi skulle köpt den igen. Confirmation bias handlar om att vi vill bekräfta våra val och åsikter så mycket att vi är beredda att bortse från fakta som motsäger det. Vi kommer inte heller att söka upp fakta eller testa hypoteser som motsäger våra val eller åsikter.

Jag ser parallellen mellan de här sista två, men jag tycker ändå att det finns en relevant skillnad.
27 jun | Unregistered CommenterJocke
Eller för att uttrycka det annorlunda: endowment-effekten handlar om att vi är spontant är rädda för en förlust, att vi tar en risk om vi byter. Confirmation bias handlar om självrättfärdigande, att bekräfta för sig själv att man gjort ett bra val.

Så tolkar jag det iallafall.
27 jun | Unregistered CommenterJocke
Det vore kul om någon kunde skilja åt de tre effekterna empiriskt.
28 jun | Unregistered Commenterjopannes

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.