Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Visby och några bloggnyheter | Main | Lästips juni: Sverigehyllande, ägande och tennis »
söndag
jun292008

Nästa ekonomipristagare: Elinor Ostrom?


Jag ligger långt efter med mitt Axess-läsande, och först idag upptäckte jag Joakim Nilssons intervju med Elinor Ostrom. Hon verkar vara precis så sympatisk och klok som jag fått för mig av att läsa hennes artiklar, och sett henne stryka om kring varmt leende på akademiska konferenser.

Bland annat gillar jag hennes syn på metod:
samhällsforskningen måste bli mer tvärvetenskaplig, och även bryta med gamla metodologiska skiljelinjer. Tyvärr är inte detta den syn som idag dominerar forskningen. Tvärtom ser vi hur bittra metodologiska stridigheter ofta blossar upp. Folk kallar varandra för både det ena och det andra, och i många fall använder föreläsare på universiteten sin position till att indoktrinera studenter. [...] Själv har jag alltid försökt att pröva mig fram. Jag har använt mig av experimentella ekonomimodeller under en del av min karriär, och det ansågs förr vara en högst opassande metod inom statsvetenskapen. I dag har många insett att vi måste kunna förstå sociala, ekonomiska fenomen, och att experiment är ett sätt att nå insikt. Jag är en ständig försvarare av att forskningen måste inbegripa flera olika fundament. Vi behöver både goda teorier och goda empiriska studier.
Ostrom själv har framför allt forskat om hur olika institutioner påverkas människors möjligheter att lösa det kollektiva handlandets problem, framför allt när detta tar sig formen av allmänningens tragedi. Även här blandar hon teori, experiment och verklighetsanknutna empiriska observationer:
I amerikanska Maine finns det ett projekt för att rädda hummerbeståndet som har slagit väldigt väl ut. Det beror bland annat på att hummerfisket går att kontrollera på ett mer tillfredsställande sätt än annan fiskerinäring. Du kan till exempel plocka upp och märka humrar, vilket ofta är omöjligt att genomföra med fisk. [...] Att alla hummerfiskare känner varandra är naturligtvis också
positivt för sammanhållningen. Ömsesidigt förtroende är oerhört viktigt; de tänker inte låta några tjuvfiskare utifrån komma och förstöra deras hummervatten.
Jag lutar åt att ta med Nilssons artikel i litteraturen inför höstens kurs i institutionell ekonomi. Dessutom kommer Ostrom att vara mitt tips på nästa ekonomipristagare (tills dess att hon fått det).

Men hon är ju statsvetare, invänder någon. Pja, så här ser hon själv på den saken:
- Det är klart att jag främst ser mig själv som statsvetare. Men om du pressar mig och ber mig om en mer ingående beskrivning så skulle jag nog säga att mitt forskningsområde handlar om politisk ekonomi. Jag är väldigt tacksam att jag tidigt började studera nationalekonomi. Jag tror att det ämnet, mer än något annat, lär dig att analysera och förstå samhällsfenomen och marknadsstrukturer på ett mycket välorganiserat sätt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Du har inte sett några manliga nationalekonomer "stryka om kring varmt leende på akademiska konferenser"?
30 jun | Unregistered CommenterAA
Jag är också ett fan av Ostrom och jag tycker hon är nobelprisvärdig, men jag känner på mig att hon aldrig kommer att få priset (läs mer på http://ekonomistas.se/2008/04/12/ekonomipriset-till-elinor-ostrom/). Lite hopp fick jag dock när jag såg priskommitténs ordförande publiken under hennes föredrag på Nobelmuséet i april. ;-)
30 jun | Unregistered CommenterRobert

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.