Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tennis vs fotboll, del 2 | Main | Kurt G. Rantzén listar sina favoritböcker från Timbro »
tisdag
jul012008

Vad gör en regionutvecklingsnämnd?

Just nu undrar jag vad Ostindiefararen kostat skattebetalarna totalt. Ska det verkligen krävas en c-uppsats för att utreda detta?

Jakten ledde dock till ett protokoll från Regionutvecklingsnämndens sammanträde den 29 januari 2008. Här beslutades om stöd till...

Regional plattform för hållbar affärsutveckling innovationssystemet i Västsverige. Nämnden avsätter högst 546 116 kr till projektet, under förutsättning att medel beviljas ur EU:s regionalfond.
Kommunalt kulturarv och entreprenörskap. Nämnden avsätter högst 580 000 kr till projektet.
Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland. Nämnden avsätter högst 200 000 kr till att bygga upp en stabil administrativ struktur kring Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi VG.
Uppdrag till Coompanion i Västra Götaland för att genomföra aktiviteter inom ramen för handlingsprogrammet för social ekonomi. Nämnden avsätter 2 100 000 kr till projektet enligt bifogad projektplan.
Starta företag nu. Nämnden avsätter högst 300 000 kr till projektet.
Bättrekonceptet 2008. Nämnden avsätter högst 2 000 000 kr till projektet.
Mission 24 – verktyg för samverkan mellan näringsliv och akademin. Nämnden avsätter högst 311 304 kr till projektet.
Medel till förstudier – försådd. Nämnden avsätter 2 Mkr till förstudiemedel.
”Marknadskonceptet GöteborgPlus” Nämnden avsätter högst 6 000 000 kr till projektet.
Medverkan i finansiering av Ostindiefararen Götheborg. Nämnden avsätter 1 500 000 kr per år 2008-2010.

Observera: Detta är endast ett utdrag ur protokollet, som alltså bara rör ett möte i en region.

Vill du läsa mer? Då rekommenderas ESO-rapporten
Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande:
Ekon lic Heléne Norberg konstaterar att regionalpolitiken och övriga fördelningspolitiska system varit framgångsrika. De har förverkligat målet att människor skall ha rätt att leva var de vill i landet på en
jämbördig välståndsnivå. Däremot har framgången varit närmast obefintlig när det gäller regionalpolitikens tillväxtmål. Regionalpolitiken skapar inte tillväxt, utan medför stora kostnader för samhällsekonomin.
Ännu mer? Peter Wennblad i senaste Neo, om hur 66 miljoner gick till ett kluster för interaktiva medier i Visby:
Det ”etablerade kluster” som Gotlands kommun för­trollade regeringen med i sitt tillväxtprogram var allt­så helt och hållet en skapel­se ihopsydd av kommunala tjänstemän och ledningen på högskolan.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: blog hosting
    blog hosting [url=http://wordpress.com]blog hosting[/url] blog hosting [url= http://wordpress.com ] blog hosting [/url]

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.