Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad gör en regionutvecklingsnämnd? | Main | Etanol-lobbyisterna lyckas med m - men missar fp »
tisdag
jul012008

Kurt G. Rantzén listar sina favoritböcker från Timbro

En viss trött advokat listar sina favoritbocker från Timbro. Liberal stagnation finns ännu inte på listan, men förstaplatsen har inte meddelats än...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Att vem-det-nu-är orkar fortsätta med sin parodi är fascinerande.
1 jul | Unregistered CommenterMarcus
Men nu har han väl ändå hoppat i galen tunna, den gode advokaten? Jag trodde att han var på liberalernas sida. Men han är alltså bara en av Raj-Rajs knähundar :-(
1 jul | Unregistered CommenterTomas
Fast å andra sidan, vad spelar det för roll? Han är fortfarande bra :-)
1 jul | Unregistered CommenterTomas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.