Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kurt G. Rantzén listar sina favoritböcker från Timbro | Main | Visby och några bloggnyheter »
tisdag
jul012008

Etanol-lobbyisterna lyckas med m - men missar fp

Moderaterna vill ha fortsatta subventioner av etanol. Folkpartiet intar en mer skeptisk hållning, och noterar att miljövinsten med etanol beror helt på hur den produceras.

Nu pågår alltså två strider samtidigt: Dels striden mellan olika industrier om att lobba till sig statliga förmåner i miljöns namn, dels striden mellan olika partier om att framstå som det mest handlingskraftiga miljöalternativet.

Samtidigt sitter det mängder av teknologer och naturvetare runt om i Sveriges universitet och högskolor, som skulle kunna tillföra en hel del sakkunskaper i frågan om vilka drivmedel som är klimatsmartast.

Är det inte dags för en drivmedelsutredning?

 

Se även bra och dåliga argument mot etanol

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

"Är det inte dags för en drivmedelsutredning?"

Det låter som något för tankesmedjan Fores tycker jag.
1 jul | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.