Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fokalpunkt - dryck | Main | Sammanfattning av s-studenters kurs om nationalekonomi för vänstern (lördagen) »
torsdag
maj082008

Bra och dåliga argument mot etanol

En del av de argument som används mot etanolbränslen, låter väldigt mycket som vilken onyanserad argumentation mot frihandel som helst - se ex vis teknologie doktor Lars Bern i svenskan

Mikael Karlsson försvarar felsatsningen med att simpel sockerrörsodling skulle gynna fattiga bönder. Han tar fel, den gynnar bara stora plantageägare.

Efterfrågan på de enkla grödorna kommer att öka exploateringen av fattiga människor samt skövlingen av orörd natur.
Ersätt "sockrrörsodling" och "de enkla grödorna" med kaffe, bananer eller vad som helst som fattiga länder producerar, och du har en standardargumentation mot frihandel liknande den vi hörde från Attac för några år sedan.

Argumentationen var förenklad då, och den är förenklad nu.

I den mån produktion av X i ett fattigt land (och efterfrågan på X i ett rikt land) bara gynnar stora plantageägare, leder till exploatering av fattiga och skövling av orörd natur, så ligger problemet oftast i det fattiga landets institutioner: bristande fattigdomsbekämpning, dåligt skyddade äganderätter och dåligt fungerande kapitalmarknader exempelvis.

Inget av detta blir bättre av att västvärlden slutar efterfråga X. (Däremot borde biståndet inriktas på att hjälpa uländerna få ordning på sina institutioner).

Jag litar betydligt mer på en teknologie doktor när det gäller tekniken som sådan - och här finns de riktigt goda argumenten mot dagens etanolpolitik:
Det finns en rad alternativa åtgärder för att göra drivmedelsförsörjningen mer hållbar. Ett ganska outnyttjat område är biogas, som därtill minskar utsläppen av metan som är en betydligt farligare växthusgas än CO2.

Jag har tidigare pekat på metanol som enkelt kan framställas ur lågvärdig biomassa utan att konkurera med maten. Inom loppet av tio år kan vi även halvera drivmedels­förbrukningen i bilarna bara genom att gå över till turbodiesel/ elhybrid.
Således: Med subventioner och regleringar håller dagens politiker på att låsa in oss i en specifik teknik som inte alls behöver vara den mest effektiva ur miljösynpunkt.

De flesta med sakkunskaper verkar onkligen luta åt att andra tekniker är överlägsna etanolen. Ändå har mängder av politiker redan idag bestämt sig för att det är just etanolen som ska rädda oss. Oroväckande.

i? Andra bloggar om: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: click here
    Bra och dåliga argument mot etanol - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.