Senaste poster
Populära
Google Scholar
« På väg mot platt skatt? | Main | Fotboll vs Tennis, del 3 (sista delen). »
torsdag
jul102008

Fortsatta problem för världsförbättrare...

I senaste Wired fanns en artikel som skulle bemöta myterna om hur man lever klimatsmart och räddar världen. Men Wireds råd har orsakat debatt: Är luftkonditionering verkligen energieffektivare än uppvärmning?

Ett bra ställe att börja grotta ner sig i dessa frågor, är Jonas hållbara blogg.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

People deserve good life time and <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> or just financial loan would make it better. Because freedom depends on money state.
6 apr | Unregistered CommenterVangLily27

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.