Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En gång i ett ungdomsförbund för länge sedan... | Main | Fortsatta problem för världsförbättrare... »
fredag
jul112008

På väg mot platt skatt?

Igår gissade jag på vårt seminarium i almedalen att regeringen skulle börja sänka den statliga inkomstskatten redan i höst. (Mediatäckningen av min profetia inskränker sig dock till Skattebetalarnas förening, Riksdag och Departement samt Niklas blogg).

Idag föreslog moderaterna föreslår att brytpunkten för statlig inkomstskatt flyttas upp, så att allt färre möter en marginalskatt på över 50 procent. Då vet vi vad den här formuleringen syftade på.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Regeringen spelar dock ett högt spel med mittenväljare som undertecknad som röstade på alliansen för att de skulle sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagarna snarare än för höginkomsttagare. Då jag är en svuren anhängare av verklig meritokrati (lika utgångsläge, vilket kräver omfördelning mellan individer och generationer) kommer jag att rösta på sossarna i nästa val. Alliansen har svikit sitt vallöfte och gynnat höginskomsttagarna på bekostnad av övriga medborgare.

FRA hjälpte ju inte heller.
12 jul | Unregistered Commenterrja
Taket hamnar ju fortfarande relativt lågt - känns som om de lika bra kan låta bli att justera om inte ambitionen långsiktigt är större. Dessutom borde man ta bort straffskatten som kallas "värnskatt".

Reinfeldt borde ju inte ha något emot att uppfylla ett gammalt socialdemokratiskt löfte om att "värnskatten" skulle vara temporär?
14 jul | Unregistered CommenterLeffe
Förvärvsavdraget har ju gjort skalan mer progressiv än tidigare, så jag tror inte vi är på väg mot platt skatt.
21 jul | Unregistered CommenterErik E
bra poäng, erik!
23 jul | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.