Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Socialt och anti-socialt straffande | Main | Varför har ICA 27 sorters tandkräm men bara 5 sorters mjölk? »
onsdag
jul232008

Squarespace v5...

...har äntligen kommit. Jag bytte genast layout, inte genom att kolla igenom alla och välja den optimala, utan genom att ta en som verkade ok, och sedan modifiera den en smula. Omväxling förnöjer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Inte så snyggt... enligt min uppfattning. :-)
24 jul | Unregistered CommenterLeffe
Jag haller med Leffe. Lite Netscape Navigator 0.9 over det hela...
25 jul | Unregistered Commentervarnson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.