Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Konsum trevligare än Lidl? | Main | Squarespace v5... »
tisdag
jul292008

Socialt och anti-socialt straffande

Spelar folk ett public good-spel tar det inte lång tid innan de flesta fattar att man kan gratisåka och njuta av en kollektiv nyttighet som andra betalar.

Men om försökspersonerna ges möjlighet att straffa gratisåkare, kan samarbete stabiliseras - det har vi ju lärt oss av Fehr & Ostrom och andra tuffa experimentalister - eller?

Sant - åtminstone i Boston och Köpenhamn - platser som är begripliga för oss västerlänningar. Men av

Herrmann, Benedikt, Christian Thöni, och Simon Gächter. 2008. "Antisocial Punishment Across Societies." Science 319:1362 - 1367.

lär vi oss att det finns platser på jorden där folk straffar dem som ger mer till kollektiva nyttigheter: I Oman till exempel. Men även i Grekland.

 


Det finns alltså platser där folk blir arga på dem som bidrar till kollektiva nyttigheter.

Författarna spekulerar i att hämndmotivet skapar ineffektivitet: de som inte bidrar, blir arga för att de straffas - och straffar tillbaks!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.