Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dan Josefsson radar upp tokigheter | Main | Socialt och anti-socialt straffande »
onsdag
jul302008

Konsum trevligare än Lidl?

I en rapport från Den Nya Välfärden (av alla ställen...) hittar jag följande, som jag hittills lyckats missa:
I ett uppmärksammat fall har Sverige fällts i EU-kommissionen för otillåtet statsstöd när Åre kommun sålde mark till Konsum Jämtland för 2 miljoner kronor trots att konkurrenten Lidl hade bjudit 6,6 miljoner kronor.
Hela rapporten här. Författare: Mårten Hyltner, Micha Velasco.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.