Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Dan Josefsson radar upp tokigheter | Main | Socialt och anti-socialt straffande »
onsdag
jul302008

Konsum trevligare än Lidl?

I en rapport från Den Nya Välfärden (av alla ställen...) hittar jag följande, som jag hittills lyckats missa:
I ett uppmärksammat fall har Sverige fällts i EU-kommissionen för otillåtet statsstöd när Åre kommun sålde mark till Konsum Jämtland för 2 miljoner kronor trots att konkurrenten Lidl hade bjudit 6,6 miljoner kronor.
Hela rapporten här. Författare: Mårten Hyltner, Micha Velasco.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.