Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Vilka är det som lämnat akassan? | Main | Gävle kommun marknadsför sig... »
tisdag
jul082008

Pensionsåldern har börjat öka i Sverige

Betingat på att man är i arbetskraften vid 50, har utträdesåldern stigit från 62,2 år 1998 till 63,1 år idag(?).
Källa: Försäkringskassan redovisar 2006:8 (Återstår att kolla upp vad som avses med idag)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.