Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fotboll vs Tennis, del 3 (sista delen). | Main | Pensionsåldern har börjat öka i Sverige »
tisdag
jul082008

Vilka är det som lämnat akassan?

En lunch med en ledarskribent i almedalen kan få oanade proportioner. Finns det någon som vet om min teoretiska spekulation kring vilka som lämnat akassan med anledning av försämringarna som alliansen genomfört har undersökts empiriskt?

Det man kan fråga sig är om Östros har gjort en systematisk analys av vilka det är som har lämnat a-kassan. På en teoretisk grund kan jag säga att det är de välutbildade och välavlönade. De som inte är rädda för att bli arbetslösa och som inte tyckte att a-kassan var värd sitt pris.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Andreas. Klickar man på länken i din "post" så finner man att du ger uttryck för oro om den demografiska utvecklingen. Förvisso är du mainstream(med alla dumheter som det innebär) men jag uppfattar dig ändå som genuint intresserad av att reda ut hur saker o ting hänger ihop. En bra inställning för forskning. Men när det kommer till den "demografiska bomben" tycks du köpa "fakta": vi måste jobba längre upp i åldrarna.Varför då? Utveckla!
10 jul | Unregistered CommenterShubila
nejdå, jag tror inte på någon demografisk bomb, tvärtom brukar jag peka på att oron för en dylik är överdriven. Dock kvarstår det faktum att försörjningskvoten kommer att försämras from nu till ungefär 2030, och det kan inte helt ignoreras.
10 jul | Unregistered Commenterbergh
Såväl IAF (iaf.se) som a-kassornas samorganisation (samorg.org) har gjort, om inte riktiga djupstudier, så ändock hyfsade beskrivningar av vilka som lämnar a-kassorna.

Man kan snarast tala om tre grupper:
- "55+, välbetald och inte orolig för att bli arbetslös" som lämnar.
- "deltidsanställd = kan inte få ersättning med nya reglerna och kvalifikationsvillkoren"
- "lågavlönad = har inte råd med de höjda avgifterna".

Det är fullt logiskt för till exempel undertecknad som jobbar inom den fackiga rörelsen.
Och det förklarar också varför vissa kassor minskar i medlemstal mer än andra. (Dock finns en annan delförklaring också och det är avgiftskonkurrens, ex att många med högskolepoäng går in i AEA oavsett yrke).

Vore klädsamt att höra någon borgare närma sig problematiken utifrån fakta snarare än Eva Uddén Sonnegårds vansinnesperceptioner. Blir du den första, Bergh?

18 jul | Unregistered CommenterMattias

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.