Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« DKV 2.0 | Main | Hur allvarlig är inflationen? »
söndag
aug172008

Socialt tryck och institutionell förändring

Hur gick det till när Ståndsriksdagen (adel, präster, borgare och bönder) avskaffade sig själv? Så här låter det i wikipedia:
Det fanns en mental majoritet bland adeln för att avvisa förslaget, men folkmassor som hade samlats utanför Riddarhusetden 7 december 1865 då omröstningen hölls och som var för ettavskaffande ledde till att flera adelsmän röstade för ett avskaffandeframför att ta konsekvenserna av ett negativt utslag.
Ska vi gissa att de var många och mullrade hotfullt? (jfr. Schelling, trovärdiga hot)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Som tur är finns det dock adelsmän kvar som varje dag ställer upp i välfärdssamhällets tjänst ;-)

"Lagar kunna förändras, rättigheter kunna upphöra, men kvar stå plikterna mot fäderneslandet, och bliva dessa plikter väl uppfyllda föga bekymrar det den sanna adeln var uti samhället dess plats ställes. "
20 aug | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.