Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hjälper det laget att gå på hemmamatcher i fotboll? | Main | Socialt tryck och institutionell förändring »
onsdag
aug202008

DKV 2.0

De kommande tvenne veckorna gör jag slutrevideringar av Den kapitalistiska välfärdsstaten, till andra uppdaterade upplagan. Omslag blir en modifierad variant på detta:
365946-1511607-thumbnail.jpg
Tack till alla som gett feedback på första versionen (fenomenala, roliga) - det finns fortfarande tid att ge synpunkter.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Vem har gjort omslaget? Finns det någon symbolik som man borde uppfatta? Är användandet av säkerhetsnålar en referens till punk? Frågorna hopar sig, tacksam för svar.
20 aug | Unregistered CommenterKalle
Estetiska experter står för designen. Omslaget är snyggt men väldigt "nu", så det kommer att se väldigt gammalt ut om några år, har jag fått lära mig.

Symbolik finns nog, men jag vet inte om säkerhetsnålarna finns kvar i slutversionen.
21 aug | Unregistered Commenterbergh
Är det möjligtvis den mycket skickliga Joanna Andreasson som står bakom designen? Det påminner lite om vissa av hennes alster i Neo tycker jag.
21 aug | Unregistered CommenterMarcus
Det var ju betydligt snyggare omslag än den förra. Nu kanske man kan köpa boken.
23 aug | Unregistered CommenterBjörn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.