Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Triumf för spelteorin eller för lotterispelare? | Main | Tillväxt beror både på hur mycket vi jobbar och hur produktiva vi är »
måndag
sep012008

Kurs i Institutionell ekonomi närmar sig...

Cover Image for Democracy, Governance, and GrowthLitteratur och kursupplägg är nu någorlunda färdigt (flera dagar före kursstart...), och finns i denna publika google-notebook.

Om någon misslyckats med att skaffa kursboken, kan jag meddela att ELIN på Lunds universitetsbibliotek är ett mycket gott substitut!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Kan man läsa kursen från madagaskars stränder? Vilken av litteraturen behöver man läsa om man bara vill klara tentan?
2 sep | Unregistered CommenterArvid
Det låter otroligt intressant. Vad lyckliga dina studenter måste vara för att de går just dina kurser.
4 sep | Unregistered CommenterIsobel
F12: Beskattning och demokrati - institutionell förändring i antikens Grekland

Härligt med klassisk bildning. Jag får en flashback tillbaka till mina historiestudier med kartor över medelhavet med små båtar, amforor och pilar som gick kors och tvärs över havet. Tydligen var garum-industrin rätt het.
4 sep | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.