Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Mark Klamberg och FRA-debatten | Main | Kurs i Institutionell ekonomi närmar sig... »
fredag
sep052008

Triumf för spelteorin eller för lotterispelare?

Idag disputerar Robert Östling, och firar detta (bland annat, får man anta) med ett intressant inlägg om lotteriet Limbo, baserat på avhandlingen.

Östling konstaterar att folks sätt att välja nummer i detta lotteri första gången, inte alls stämde överens med den payoffmaximerande strategin, och skriver:
Detta är knappast en triumf för spelteorin — det är ett stort glappmellan den teoretiska lösningen och människors faktiska beteende.
Jag vet inte i vilken utsträckning spelteorin gör anspråk på att beskriva människors beteende första gången de spelar ett ganska komplext lotteri. Mer intressant är väl att Östling lyckas visa att folk ganska snabbt lärde sig spelet, och efter 48 dagar är diskrepansen mellan teori och beteende betydligt mindre. (Robert har en kul video som visar detta!)

Hursomhelst - hoppas disputationen gick bra, Robert!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.