Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ungdomars ställning på arbetsmarknaden i Sverige och EU | Main | Triumf för spelteorin eller för lotterispelare? »
onsdag
sep102008

Om Mark Klamberg och FRA-debatten

Om jag hade mer tid, skulle jag sätta mig in mer i FRA-debatten. I brist därpå, finns dock ett överlägset alternativ: Mark Klamberg. Om jag kan bidra med något är det följande lilla kuriosum:

Jag känner Mark ganska väl från pol mag-studier och politiskt engagemang i Lund på 90-talet. Jag vet ingen som är så energisk och samtidigt noggrann, som kan juridiska detaljer och dessutom har koll på ekonomi, statsvetenskap och filosofi, och som kombinerar detta med sunda, socialliberala värderingar.

Att Mark uppenbarligen bestämt sig för att bita sig fast i FRA-debatten på alla tänkbara sätt, är dåliga nyheter för regeringen och socialdemokraterna, som hoppades frågan skulle blåsa över i god tid före nästa val. Men det är goda nyheter för oss andra.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.