Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skoprischocken - dagens i-landsproblem i den kapitalistiska välfärdsstaten... | Main | Om Mark Klamberg och FRA-debatten »
onsdag
sep102008

Ungdomars ställning på arbetsmarknaden i Sverige och EU

Roade mig mig med att beräkna kvoten mellan arbetslösheten bland ungdomar (under 25) och i hela arbetskraften (data från eurostat här).

Sverige hör till de sämsta EU-länderna, men intressant nog låg vi runt EU-snittet fram till 2000.

I EU15 är alltså ungdomsarbetslösheten dubbelt så hög som arbetslösheten i befolkningen som helhet. I Sverige är den tre gånger så hög - och skillnaden växer.

Men vad förklarar den kraftiga ökningen sedan 2000?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (6)

Befolkningsförändringar?
ca 20% fler 18-åringar 2006 jämfört med 2000.

1996 98 261
1997 101 661
1998 103 397
1999 100 684
2000 100 595
2001 100 013
2002 102 753
2003 107 556
2004 111 045
2005 113 408
2006 121 071
2007 125 050
Från SCB
10 sep | Unregistered CommenterMattias
Mattias: Hur har då åldersfördelningen hos befolkningen i EU förändrats under motsvarande tid?

/ Nyfiken naturvetare som inte har nån som helst koll på var man kollar upp sånt
Från Eurostat:

Population by sex and age on 1. January of each year


Date of extraction: Wed, 10 Sep 08 01:42:37
Last update: Tue Jul 15 15:04:36 MEST 2008

age y18 18 years
sex t Total

time 2001a00 2007a00
geo
eu27 European Union(27 countries) 6265683 - 6163062
ea15 Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI) 3823755 - 3701324
se Sweden 100595 - 121071

18-åringar år 2006 / 18-åringar år 2000

eu27 European Union (27 countries) 0,983621738
ea15 Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI) 0,967981474
se Sweden 1,203548884


SCB brukar ange befolkningen per den 31/12, Eurostat per den 1/1
10 sep | Unregistered CommenterMattias
Jeg prøvede for nogle måneder siden at sammenligne data fra Nordisk Statistisk Årbog for Danmark og Sverige - efter hukommelsen var svenske unges erhvervsdeltagelse lavere end danske, til gengæld var arbejdsløsheden markant højere.
Intressant. Arbetslösheten mäts relativt arbetskraftens storlek, så en kraftig ökning av antalet ungdomar ökar bara arbetslösheten om dessa oproportionerligt hamnar i arbetslöshet.

En kraftig ökning av antalet unga, borde leda till lägre ingångslöner för unga. Om ingångslönerna är trögrörliga neråt, borde det istället leda till ökad arbetslöshet.

Törs jag gissa att relativlönen för ungdomar inte fallit särskilt mycket sedan 2000?
10 sep | Unregistered Commenterbergh
Kan det vara så att andelen personer´som ägnar sig åt högskoleutbildning är större nu än år 2000 i Sverige? En gissning bara, men tendensen är nog sådan...

Hur har konjunktursvängningarna i Sverige sett ut de senaste 7-8 åren? Under lågkonjunkturer brukar ungdomar drabbas tidigast. Ungdomar under 25 är väl huvudsakligen anställda inom tillverkningsindustrin, hantverksbranschen, transport, el och installationer och i servicenäringen, såsom restaurang, hotell och butiker. Det vore också intressant at veta hur konjunkturen har skiftat i andra EU-länder under den nämnda perioden.

Förändringar i arbetsrätten kan ju också påverka. Om arbetstagarens rättigheter ökar, vilket sker på arbetsgivarens bekostnad, blir följden att arbetsgivaren blir mindre benägen att anställa. Å andra sidan kan en eventuell sådan utveckling kompenseras av bemanningsföretag, som så att säga minskar risken för arbetsgivaren.
13 sep | Unregistered CommenterBaron

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.