Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur orolig ska man vara för lågkonjunkturen? | Main | The case for big government? »
söndag
sep142008

Skåpmat från DN

DN påstår sig ha en "snabbguide" där man ska kunna kolla om allianspartierna uppfyllt sina vallöften eller ej:
Med DN:s snabbguide kan du själv kolla av huruvidade nya regeringspartierna uppfyller sina löften för väljarnas tioviktigaste frågor eller inte.
Tyvärr består guiden endast av en upprepning av vallöftena, helt utan journalistisk uppföljning kring om de uppfyllts eller ej. Andra kraftansträngningar från DN.se idag är en återpublicering av valmanifestet och regeringsförklaringen. Imponerande, vart får de allt ifrån?

Snart kommer budgeten, och då brukar DN verkligen visa framfötterna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: в к
    вконтакте

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.