Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Hur blev Sverige rikt och jämlikt? | Main | Ny recension av DKV »
fredag
sep192008

Lästips och lite gnäll på DN

PSW är i osedvanligt fin bloggform just nu: Vad sägs om följande godbit för oss som tycker det blir allt svårare att skilja och DN och kvällspressen:


Tyvärr tycks det inte bara vara rubriksättaren som är förvirrad (artikel här). Vad som händer nu är alltså att staten säljer statsskuldväxlar för 150 miljarder trots att staten inte har något upplåningsbehov.

Mer från PSW: Vem kom egentligen på hur vårdnadsbidraget skulle skjutas på framtiden och räddade krisuppgörelsen mellan s och de borgerliga på 90-talet? Olika memoarer är inte helt eniga - men sanningen finns där!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.